• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានពេលវេលាកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ទទួលបានលើសពី 1710 USDT និង 30% គណៈកម្មាការ
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: រហូតដល់ 90 ដុល្លារ