“Bybit Refer Friends Bonus” - 1710 ABŞ dollaryndan gowrak girdeji we 30% komissiýa

“Bybit Refer Friends Bonus” - 1710 ABŞ dollaryndan gowrak girdeji we 30% komissiýa
 • Mahabat döwri: Çäkli wagt ýok
 • Mahabatlandyryş: 1710 ABŞ dollaryndan gowrak we 30% komissiýa gazanyň
Cryptocurrency söwdasynyň çalt depginde ösýän dünýäsinde Bybit, dinamiki bazara gitmek üçin söwdagärlere iň täze gurallar we aýratynlyklar bilen üpjün edip, öňdebaryjy platforma hökmünde ýüze çykdy. “Bybit” -i ulanmagyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, söwda tejribäňizi we potensial girdejiňizi ýokarlandyryp, girdejili bonuslar gazanmakdyr. Bu giňişleýin gollanma, söwda syýahatyňyzdan has netijeli peýdalanmagyňyzy üpjün edip, Bybit-de bonuslary açmak ädimlerinden geçmegi maksat edinýär.


Bybit ugrukdyryş programmasy näme?

“Bybit Referral Programma” höweslendiriji başlangyç hökmünde döredilip, size we dostlaryňyza baýrak hödürleýär. Dostlaryňyzy Bybit-e goşulmaga we programma meselelerine gatnaşmaga çagyrsaňyz, 1710 ABŞ dollaryna çenli pul toplamak mümkinçiligi bilen aýratyn baýrak gazanyp bilersiňiz. Baýrak almak üçin Referral Programma döwründe ähli meseleleri ýerine ýetirmek möhümdir. Mundan başga-da, eminiňiz her gezek Bybitde söwdany tamamlanda, komissiýalarda 30% -e çenli gazanarsyňyz.

Dostlary Bybit-e nädip çagyrmaly

Koduňyzy we baglanyşygyňyzy paýlaşyň

 • Dostlaryňyzy diňe bir ugrukdyryjy kody bilen ähli Bybit önümlerini ulanmaga çagyryp bilersiňiz.

Dostlaryňyz bilen birleşiň

 • Dostlaryňyz, hasaba alnandan soň siziň bilen baglanyşarlar.

Birnäçe sylag alyň

 • Söwda komissiýalaryny, “Bybit Card” baýraklaryny awtomatiki usulda alyň we dostlaryňyz söwda edende, “Bybit Card” -a ýüz tutuň ýa-da göçürme söwdasyna başlanyňyzda söwda baýraklaryny göçüriň.
“Bybit Refer Friends Bonus” - 1710 ABŞ dollaryndan gowrak girdeji we 30% komissiýa


1710 ABŞ dollaryna çenli çakylyk baýraklaryny nädip gazanyp bilerin?

Baýrak almak üçin dostuňyz (dostlaryňyz) 2023-nji ýylyň 17-nji maýynda ýa-da ondan soň sagat 10-da UTC-da ugrukdyryjy kody / baglanyşygyny ulanyp hasaplaryny hasaba almaly. Dostlaryňyz eminiň tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirenlerinden soň, ikiňizem ugrukdyryş taryhyňyzda görüp boljak degişli baýraklary alyp bilersiňiz. Dostlaryňyzyň ýerine ýetirmeli bäş (5) işi bar:

 1. Emin goýum meselesi: Dostuňyz, gol çekilenden soň ýedi (7) günüň dowamynda 100 dollar ýa-da 100 dollardan gowrak pul goýsa, siz we dostuňyz 10 USDT bonus alarsyňyz.
 2. Emin söwda meselesi: Dostuňyz emin goýum tabşyrygyny ýerine ýetirip, hasaba alnandan 30 günüň dowamynda Spot we / ýa-da Derivatives-da azyndan 500 dollar söwda edeninde, siz we dostuňyz 15 USDT bonus alarsyňyz.
 3. Emin ösen söwda meselesi: Dostuňyz emin goýum tabşyrygyny ýerine ýetirip, hasaba alnandan 30 günüň dowamynda Spot we / ýa-da Derivatives-da azyndan 10 000 dollar söwda edeninde, hersi 1000 ABŞ dollaryna çenli syrly guty gazanarsyňyz.
 4. Söwda salgylanmasyny göçüriň: Dostlaryňyza Söwda göçürmek salgysyna ýüz tutup, 665 ABŞ dollaryna çenli goşmaça baýraklary açyp bilersiňiz.
 5. “Bybit Card” ugrukdyrylyşy: “Bybit Card” -a täze agzalar bilen tanyşdyryň we her bir üstünlikli ugrukdyrma üçin siz we täze kartoçka 20 dollar töweregi baýrak alarsyňyz.


Bybit kartoçkasy nähili işleýär

“Bybit Card” Mastercard debet kartasy bolup, islän ýeriňize we islän wagtyňyz serişdäňize aňsat we ygtybarly girip, kripto syýahatyňyzyň iň esasy ýoldaşy bolýar.

Kriptoňyzy öçüriň

 • Töleg etmek üçin kartyňyzy ulananyňyzda, Maliýe hasabyňyzdaky serişdeler awtomatiki usulda aýrylar. Zerur bolsa, galan balansyňyz kriptoňyzy fiat walýutasyna öwürmek arkaly ýapylar.


Çeýe kart dolandyryşy

 • Geleşikleriňizi görüň we Bybit Web we Programma arkaly elýeterli dolandyryş paneli My Bybit Card arkaly dolandyryň.


Çäksiz söwda

 • “Bybit Card” -yňyzy dünýäde 90 milliondan gowrak Mastercard söwdagäri bilen ulanyň.
“Bybit Refer Friends Bonus” - 1710 ABŞ dollaryndan gowrak girdeji we 30% komissiýa


Hünärli emin näme?

Hünärli emin bolmak üçin çagyrylan adam:
 1. “Bybit” hasabyna ugrukdyryjy baglanyşyk ýa-da kod bilen ýazylyň
 2. Hasaba alnandan ýedi (7) günüň dowamynda azyndan 100 USDT (ýa-da islendik teňňe deň) pul goýuň
 3. Hasaba gireniňizden 30 günüň dowamynda azyndan 500 USDT (Spot ýa-da Derivatives) söwda mukdaryny ýygnaň


Çakylyk baýraklary haçan paýlanar?

Adalatlylygy we adalaty üpjün etmek üçin 14 günüň içinde dostlaryňyzyň hasabynyň ýagdaýyny barlarys. Barlag döwründe dostlaryňyza haýsydyr bir belligi yzyna almazlygy haýyş edýäris. .
Thank you for rating.