ByBit Sorag

Bybit-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar


Hasap


“Bybit Subaccount” näme?

Subaccounts, belli bir söwda maksatlaryna ýetmek üçin ýeke-täk esasy hasapda ýerleşdirilen has kiçi özbaşdak Bybit hasaplaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Subaccount-laryň iň köp mukdary näçe?

Her “Bybit” esasy hasaby 20-e çenli Subaccount-a goldaw berip biler.

Subaccount-da iň az balans talaby barmy?

, Ok, Subaccount-yň işjeň bolmagy üçin iň az balans ýok.

Barlamak


KYC näme üçin talap edilýär?

KYC ähli söwdagärler üçin howpsuzlyk düzgünlerini gowulandyrmak üçin zerurdyr.


KYC üçin hasaba alynmalymy?

Günde 2-den gowrak BTC yzyna almak isleseňiz, KYC barlagyňyzy tamamlamaly bolarsyňyz.

Her KYC derejesi üçin aşakdaky çekiş çäklerine serediň:
KYC derejesi Lv. 0
(Barlamak hökman däl)
Lv. 1 Lv. 2
Gündelik çykarmak çäkleri 2 BTC 50 BTC 100 BTC
** tohli bellikleri yzyna almak çäkleri BTC indeks bahasynyň ekwiwalent bahasyna laýyk gelmelidir **

Bellik:
Bybit-den KYC tassyklama haýyşyny alyp bilersiňiz.

Şahsy maglumatlarym nähili ulanylar?

Iberýän maglumatlaryňyz, şahsyýetiňizi barlamak üçin ulanylýar. Şahsy maglumatlaryňyzy gizlin saklarys.


KYC barlamak prosesi näçe wagt alýar?

KYC barlamak prosesi takmynan 15 minut dowam edýär.

Bellik:
Maglumat barlagynyň çylşyrymlylygy sebäpli KYC barlagy 48 sagada çenli dowam edip biler.

KYC barlamak prosesi 48 sagatdan gowrak dowam etmese näme etmeli?

KYC barlagynda haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, LiveChat goldawy bilen bize ýüz tutuň ýa-da [email protected] e-poçta iberiň .

Iberýän kompaniýam we şahsy maglumatlar nähili ulanylar?

Iberýän maglumatlaryňyz, kompaniýanyň we şahsyýetiň şahsyýetini barlamak üçin ulanylar. Kompaniýany we aýry-aýry resminamalary gizlin saklarys.

Goýum


Bybits fiat hyzmat üpjün edijileriniň üsti bilen kripto satyn alsam, amal tölegleri bolarmy?

Hyzmat üpjün edijileriň köpüsi kripto satyn almak üçin amal töleglerini alýarlar. Hakyky töleg üçin degişli hyzmat üpjün edijiniň resmi web sahypasyny barlaň.


Bybit haýsydyr bir amal tölegini alarmy?

, Ok, Bybit ulanyjylara hiç hili amal tölemez.


Näme üçin hyzmat üpjün edijiniň iň soňky bahasy Bybit-de gören sözlerimden tapawutlanýar?

“Bybit” -de getirilen bahalar üçünji tarap hyzmat üpjün edijileriniň berýän bahalaryndan alynýar we diňe salgylanmalar üçin. Bazaryň hereketi ýa-da tegelek ýalňyşlyk sebäpli soňky sitatadan tapawutlanyp biler. Takyk nyrhlar üçin degişli hyzmat üpjün edijileriň resmi web sahypasyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Näme üçin soňky alyş-çalyş hümmetim Bybit platformasynda görenimden tapawutlanýar?

Bybit-de görkezilen sanlar diňe görkeziji bolup hyzmat edýär we söwdagärleriň soňky gözlegine esaslanýar. “Cryptocurrency” -iň bahasynyň hereketine esaslanyp dinamiki üýtgemeýär. Iň soňky walýuta hümmetleri we sanlary üçin üçünji tarap üpjün edijileriniň web sahypasyna serediň.


Satyn alan cryptocurrency haçan alaryn?

“Cryptocurrency” adatça satyn alnandan 2-30 minutda Bybit hasabyňyza goýulýar. Muňa garamazdan, blokirleme ulgamynyň ýagdaýyna we degişli hyzmat üpjün edijiniň hyzmat derejesine baglylykda has uzaga çekip biler. Täze ulanyjylar üçin bir güne çekip biler.

Yza çekmek

Pulumy yzyna almak näçe wagt alýar?

Bybit derrew yza çekilmegini goldaýar. Gaýtadan işlemegiň wagty blokirleme we häzirki tor trafigine baglydyr. Haýyş edýärin, Bybit 0800, 1600 we 2400 UTC-da günde 3 gezek yzyna almak haýyşlaryny ýerine ýetirýär. Çekiş haýyşlarynyň kesilmegi möhleti, yzyna alynmagy gaýtadan işlemekden 30 minut öň bolar .

Mysal üçin, 0730 UTC-dan öň edilen ähli haýyşlar 0800 UTC-da işlener. 0730 UTC-dan soň edilen haýyşlar 1600 UTC-da işlener.

Bellik:

- Çekmek haýyşyny üstünlikli tabşyranyňyzdan soň, hasabyňyzdaky galan bonuslaryň hemmesi nola çenli arassalanar.


Bir bada çykarmak üçin iň ýokary mukdarda çäk barmy?

Häzirki wagtda hawa. Aşakdaky jikme-jikliklere serediň.
Şaýy pullar Gapjyk 2.0 1 Gapjyk 1.0 2
BTC ≥0.1
ETH ≥15
EOS , 00012,000
XRP ≥50,000
USDT Elýeterli däl Yza çekmegiň çägine serediň
Beýlekiler Derrew çekilmegini goldaň. Yza çekmegiň çägine serediň Derrew çekilmegini goldaň. Yza çekmegiň çägine serediň
  1. Wallet 2.0 derrew yzyna alynmagy goldaýar.
  2. Wallet 1.0, yzyna almak islegleriniň hemmesini günde 3 gezek 0800,1600 we 2400 UTC-da gaýtadan işlemegi goldaýar.
  3. KYC-den gündelik çykarmak çäklendirmelerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris .


Goýum ýa-da pul almak üçin töleg barmy?

Hawa. Bybit-den ähli çykdajylar üçin alynjak dürli töleglere üns bermegiňizi haýyş edýäris.
Şaýy pul Tölegleri yzyna almak
AAVE 0.16
ADA 2
AGLD 6.76
ANKR 318
AXS 0.39
BAT 38
BCH 0.01
BIT 13.43
BTC 0.0005
CBX 18
CHZ 80
COMP 0.068
CRV 10
DASH 0.002
DOGE 5
DOT 0.1
DYDX 9.45
EOS 0.1
ETH 0.005
FIL 0.001
ALLAHLAR 5.8
GRT 39
ICP 0.006
IMX 1
KLAY 0.01
KSM 0.21
LINK 0.512
LTC 0.001
LUNA 0.02
MANA 32
MKR 0.0095
NU 30
OMG 2.01
PERP 3.21
QNT 0.098
SAND 17
SPELL 812
SOL 0.01
SRM 3.53
Suşi 2.3
TRIBE 44.5
UNI 1.16
USDC 25
USDT (ERC-20) 10
USDT (TRC-20) 1
Tolkun 0.002
XLM 0.02
XRP 0.25
XTZ 1
YFI 0.00082
ZRX 27


Goýum ýa-da pul almak üçin iň az mukdar barmy?

Hawa. Iň az çykdajy mukdarymyz üçin aşakdaky sanawy belläň.
Şaýy pul Iň pes goýum Minimal yzyna almak
BTC Iň azyndan 0.001BTC
ETH Iň azyndan 0.02ETH
BIT 8BIT
EOS Iň azyndan 0.2EOS
XRP Iň azyndan 20XRP
USDT (ERC-20) Iň azyndan 20 USDT
USDT (TRC-20) Iň azyndan 10 USDT
DOGE Iň azyndan 25 DOGE
DOT Iň azyndan 1.5 DOT
LTC Iň azyndan 0.1 LTC
XLM Iň azyndan 8 XLM
UNI Iň azyndan 2.02
Suşi Iň azyndan 4.6
YFI 0.0016
LINK Iň azyndan 1.12
AAVE Iň azyndan 0.32
COMP Iň azyndan 0.14
MKR Iň azyndan 0.016
DYDX Iň azyndan 15
MANA Iň azyndan 126
AXS Iň azyndan 0.78
CHZ Iň azyndan 160
ADA Iň azyndan 2
ICP Iň azyndan 0.006
KSM 0.21
BCH Iň azyndan 0.01
XTZ Iň azyndan 1
KLAY Iň azyndan 0.01
PERP Iň azyndan 6.42
ANKR Iň azyndan 636
CRV Iň azyndan 20
ZRX Iň azyndan 54
AGLD Iň azyndan 13
BAT Iň azyndan 76
OMG Iň azyndan 4.02
TRIBE 86
USDC Iň azyndan 50
QNT Iň azyndan 0.2
GRT Iň azyndan 78
SRM Iň azyndan 7.06
SOL Iň azyndan 0.21
FIL Iň azyndan 0.1

Söwda


Spot söwdasy bilen şertnama söwdasynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

Söwda nokady şertnamalar söwdasyndan birneme tapawutlanýar, sebäbi aslynda esasy emläge eýe bolmak zerur. Kripto ýer söwdasy söwdagärlerden Bitcoin ýaly kripto satyn alyp, gymmaty ýokarlanýança saklamagyny ýa-da gymmaty ýokarlanyp biler öýdýän beýleki altyn pullaryny satyn almak üçin ulanmagy talap edýär.

Kripto öndürijiler bazarynda maýa goýujylar hakyky kripto eýeçilik etmeýärler. Has dogrusy, kripto bazar bahasy baradaky çaklamalara esaslanýar. Söwdagärler aktiwiň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşýan bolsalar ýa-da aktiwiň bahasynyň peselmegine garaşylsa gysga gidip bilerler.

Transactionhli amallar şertnama boýunça amala aşyrylýar, şonuň üçin hakyky emläkleri satyn almak ýa-da satmak zerurlygy ýok.

Maker / Taker näme?

Söwdagärler mukdary we sargyt bahasyny öňünden kesgitleýärler we sargyt kitabyna ýerleşdirýärler. Sargyt sargyt kitabynda gabat gelmegine garaşýar, şeýlelik bilen bazaryň çuňlugyny ýokarlandyrýar. Bu beýleki söwdagärler üçin likwidligi üpjün edýän öndüriji hökmünde bellidir.

Alýan, sargyt kitabynda bar bolan buýruga garşy derrew ýerine ýetirilende, bazaryň çuňlugyny peseldýär.


“Bybit” söwda nokady näçe?

Bybit Taker we Maker-den 0,1% söwda tölegini alýar.

Bazar tertibi, çäkli sargyt we şertli tertip näme?

Bybit söwdagärleriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin üç dürli sargyt görnüşini - Bazar sargydy, Çäklendirme tertibi we şertli sargyt hödürleýär.

Sargyt görnüşi

Kesgitleme

Erine ýetirilen baha

Mukdar spesifikasiýasyBazar tertibi

Söwdagärler sargyt mukdaryny kesgitläp bilýärler, ýöne sargyt bahasy däl. Sargyt sargyt kitabynda iň oňat bahada derrew doldurylýar.

Iň oňat bahadan dolduryldy

- Satyn almak üçin esasy walýuta (USDT)

- Satyş sargytlary üçin nyrh

Çäklendirme tertibi

Söwdagärler sargyt mukdaryny we sargyt bahasyny hem kesgitläp bilýärler. Iň soňky söwda bahasy kesgitlenen sargyt çägine ýetende, sargyt ýerine ýetiriler.

Çäklendirilen bahadan ýa-da iň oňat bahadan doldurylýar.

- Sargyt satyn almak we satmak üçin nyrh

Şertli tertip

Iň soňky satylan baha deslapky trigger bahasyna laýyk gelenden soň, şertli bazar we şertli alyjy çäkli sargyt derrew doldurylýar, şertli öndürijiniň çäkli buýrugy ýerine ýetirilişine garaşylmanka sargyt kitabyna tabşyrylýar.

Çäklendirilen bahadan ýa-da iň oňat bahadan doldurylýar.

- Bazar satyn almak sargytlary üçin esasy walýuta (USDT)

- Limit satyn almak buýrugy we bazar / Limit satuw sargytlary üçin nyrh


Näme üçin “Market Buy” sargytlaryny ulananymda satyn almak isleýän cryptocurrency mukdarymy girizip bilemok?

Bazar satyn almak sargytlary sargyt kitabynda iň oňat bahadan doldurylýar. Söwdagärler, satyn almak üçin cryptocurrency mukdarynyň ýerine, cryptocurrency satyn almak üçin ulanmak isleýän aktiwleriniň mukdaryny (USDT) doldurmak has takyk.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!