ByBit Şahamça maksatnamasy - Bybit Turkmenistan - Bybit Türkmenistan

Affiliate Programma nädip goşulmaly we Bybit-de hyzmatdaş bolmaly


“Bybit” şahamçasy programmasy nähili işleýär?

“Bybit Affiliate Programma” hyzmatdaşlarymyza ömürlik komissiýalary hödürleýär. Hyzmatdaşlarymyzyň baglanyşygyna girýän we Bybit-de işjeň söwda edýän ulanyjylar üçin komissiýalar hakyky wagtda hasaplanýar. Hyzmatdaşlarymyz, konwersiýa nyrhlaryny gowulaşdyrmak we komissiýalary ýokarlandyrmak üçin marketing we tehniki zerurlyklar bilen goldaw berjek aýratyn hasap dolandyryjysyna girip bilerler.
Affiliate Programma nädip goşulmaly we Bybit-de hyzmatdaş bolmaly
“Bybit Affiliate” maksatnamasyna nädip ýazylyp bilerin?

1-nji ädim: Affiliates.bybit.com sahypasyna giriň we "Goý" düwmesine basyň. Özüňiz we Bybit-i tanatmak meýilnamalaryňyz barada çalt anketany dolduryň.

2-nji ädim:Toparymyz anketaňyza baha berip, belli bir kriteriýalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün edensoň, anketaňyz tassyklanar. diňleýjileriňiz bilen paýlaşmak üçin özboluşly bir baglanyşyk alarsyňyz.

3-nji ädim: Makalalarda, sosýal mediýada we beýleki mazmun görnüşlerinde öz şahsy baglanyşygyňyzy wagyz ediň we her täze işjeň müşderide ömürlik komissiýa gazanyň!
Affiliate Programma nädip goşulmaly we Bybit-de hyzmatdaş bolmaly

Gazanarsyňyz

“Bybit” -e ýüz tutýan her bir müşderiňiz üçin aýda gaýtalanýan girdeji paýyny alyň
Affiliate Programma nädip goşulmaly we Bybit-de hyzmatdaş bolmaly


Bybits Business Partner boluň

Komissiýanyň bahasy, senagat standartlaryndan

11 000+ iki esse ýokarydyr
  • Täsirli hyzmatdaşlar
160+ ýurt
  • Global gurşaw
5,600+ BTC
  • Jemi tölenen komissiýa


“Bybit” şäriklik peýdalary

Iň bäsdeş söwda söwda komissiýasy
  • Iň gowy ýerine ýetirýän şahamçalar üçin aýratyn mahabat

Şahamça ulgamy
  • Senagatyň iň giňişleýin şahamça goldaw ulgamy: gündelik komissiýa hasaplaşyk nagt pullaryny almagy goldaýar we komissiýanyň hasabatlary we jikme-jiklikleri üçin çalt görünýän dolandyryş paneli bilen üpjün edilýär.

Marketing goldawy
  • Aýry-aýry aýratynlaşdyrylan marketing materiallary, dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin marketing marketing çäreleri bilen utgaşdy.
Affiliate Programma nädip goşulmaly we Bybit-de hyzmatdaş bolmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Şahamça maksatnamasyna gatnaşmak üçin bir zat tölemelimi?

! Ok! “Bybit” şärigi maksatnamasyna gatnaşmak, “Bybit” toparynyň tassyklamagy bilen doly mugt.

Şahamça maksatnamasyna gatnaşmak üçin şahsyýet barlagyndan geçmelimi?

Againene-de ýok! Sizden haýsydyr bir şahsyýet barlagyndan geçmek ýa-da KYC proseduralaryny ýerine ýetirmek talap edilmeýär.

Komissiýam haçan tölener?

Komissiýalar her gün UTC 00: 00-da işlenýär we tölenýär.

Şahamça girdejilerimi nireden görüp bilerin?

Şahamça girdejilerini Komissiýa sahypasynyň aşagyndaky “Bybit Affiliate Backend” -e seredip bilersiňiz. Içinde, girdejiňiz bilen baglanyşykly ähli maglumatlary görüp bilersiňiz.

Girdejimi nädip yzyna alyp bilerin?

1-nji ädim: “Bybit Affiliate Backend

2 ” -e üstünlikli giriň 2-nji ädim: Dolandyryş paneliniň ýokarky sag burçundaky “ Çekiş” düwmesine basyň

3 -nji ädim: Çekmek isleýän mukdaryňyzy giriziň we “Çykmak” düwmesine basyň. Bu mukdar derrew ýoldaş Bybit Söwda Hasaplary Aktiwler Sahypasyna geçiriler.

4-nji ädim: Islän daşarky gapjyk adresiňize Bybit Söwda Hasabyňyzyň içinde gündelik aktiwleri yzyna alyň.
Thank you for rating.