Bu gözden geçirilişde, ýokary hilli aýratynlyklary, ajaýyp interfeýsi we öndürijiligi bilen jübütlenen ýokary hilli söwda opsiýalaryna buýsanýan global kripto emele gelen söwda platformasy ByBit-e serederis.

Umumy maglumat

 • Web salgysy: ByBit
 • Goldaw üçin aragatnaşyk: Baglanyşyk
 • Esasy ýeri: Singapur
 • Gündelik göwrüm : ? BTC
 • Jübi programmasy elýeterli: Hawa
 • Merkezden daşlaşdyrylan: .ok
 • Ene kompaniýasy: “Bybit Fintech Limited”
 • Geçiriş görnüşleri: Kripto Transfer
 • Goldanýan fiat: -
 • Goldaýan jübütler: 4
 • Belgi bar: -
 • Nyrhlar: gaty pes

Taraz

 • Elýeterli we düşnükli interfeýs
 • Platforma ajaýyp öndürijilik hödürleýär
 • Toplumlaýyn aktiw alyş-çalşygy
 • Pes töleg

Garamaýan taraplary

 • Telefon esasly müşderi goldawy ýok
 • Ösen aýratynlyklar täze gelen söwdagärler üçin gorkuzyp biler
 • Hiç hili goldaw ýok

Ekran suratlary

ByBit syn
ByBit syn ByBit syn ByBit syn
ByBit syn

ByBit syn: Esasy aýratynlyklar

ByBit syn

2018-nji ýyldan başlap, ByBit platformasy özüni weteran we täze gelen söwdagärler üçin dostlukly kripto emele gelen giňişlikde esasy bazar oýunçysy hökmünde görkezýär. CEOerine ýetiriji müdiri Ben Zhou tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän bu platforma Singapurda ýerleşýär, ýöne täsirli köp sanly aýratynlyk, şol sanda:

 • 100x çenli aralyk bilen söwda. Söwda Bitcoin, Ethereum, EOS we XRP töwekgelçilik bilen girdejiniň arasynda laýyk deňagramlylygy tapmak üçin 50x, 100x ýa-da has pes güýji bilen hemişelik şertnamalar.
 • Köp walýuta goldawy. “ByBit” -de BTC, ETH, EOS, XRP, hatda USDT-de goýum goýmak, yzyna almak we açmak mümkinçiligiňiz bar (diňe söwda, hedis üçin elýeterli däl). Kriptokurluşlary aňsatlyk bilen öwürmek üçin içerki aktiw alyş-çalyş aýratynlygyny ulanyň.
 • Pes töleg. “ByBit” bazardaky iň bäsdeş margin söwda töleglerini hödürleýär.
 • KYC alyş-çalşygy ýok. Platforma sizden şahsy ýa-da şahsy maglumat soramaýar.
 • Güýçli we oňat dizaýn edilen söwda interfeýsi. “ByBit” ygtybarly, güýçli we oňat dizaýn edilen platforma bar we gezmek aňsat, ýöne ösen wariantlardan doly. Sekuntda 100,000-e çenli söwdany amala aşyryp biler.
 • Howpsuz platforma. Bir Theada hakerleriň, bozulmalaryň ýa-da ulanyjy maglumatlarynyň syzdyrylan taryhy ýok.
 • 24/7 müşderi goldawy. Goldaw birnäçe dilde elýeterlidir we stol esasly göni söhbetdeşlik funksiýasy we e-poçta görnüşini alýar.

Umuman aýdanyňda, ByBit birneme täze, ýöne hyjuwly margin söwda bir exchangeasy we BitMEX ýa-da PrimeXBT ýaly bäsdeş söwda saýtlaryna amatly alternatiwadyr.

Bybit, 2018 aýy bazarynda başlanan birneme täze alyş-çalyş. Baş edarasy Singapurda bolsa-da, bu alyş-çalyş Britaniýanyň Wirgin adalarynda “Bybit Fintech Limited” hökmünde girizildi. Singapurdan başga-da, ByBit-iň Gonkongda we Taýwanda ofisleri bar.

“ByBit” -iň esaslandyryjy topary Forex pudagynda, maýa goýum banklarynda we blockchain tehnologiýasynda güýçli tejribä eýe. Bir Theanyň baş direktory Ben Zhou.

“ByBit” ilkinji iki ýyllyk işinde Demirgazyk Amerikadan, Europeewropadan, Russiýadan, Japanaponiýadan, Günorta Koreýadan we beýleki belli kripto bazarlaryndan 100,000-den gowrak ulanyjy toplady.
ByBit syn

Düzgünleşdiriji meseleler sebäpli ByBit ABŞ-dan gelen söwdagärlere öz platformasynda rugsat bermeýär. Şeýle-de bolsa, ABŞ-ly söwdagärler ýeke däl, sebäbi ByBit ýaşaýjylary we raýatlary hem ýok edýär:

 • Kwebek (Kanada)
 • Singapur
 • Kuba
 • Krym we Sewastopol
 • Eýran
 • Siriýa
 • Demirgazyk Koreýa
 • Sudan

Bu ýurtlardan başga, ByBit-iň hyzmatlary dünýäde

ByBit tölegleri

“ByBit” söwda tölegleri babatynda sahy alyş-çalyşdyr. Bir Thea bazary alýanlar üçin 0.075% töleýär we bu pudakda adalatly baha bolan bazar öndürijileri üçin 0.025% töleýär.

Şertnamalar Maks. Leverage Maker Rebate Taker tölegleri Maliýeleşdirmegiň nyrhy Maliýeleşdirmegiň nyrhy aralygy
BTC / USD 100x -0.025% 0.075% 0.0416% Her 8 sagatdan
ETH / USD 50x -0.025% 0.075% 0.0689% Her 8 sagatdan
EOS / USD 50x -0.025% 0.075% 0.0980% Her 8 sagatdan
XRP / USD 50x -0.025% 0.075% 0.0692% Her 8 sagatdan

Söwda töleglerinden başga, BitBuy ulanyjylary hem alyjylar bilen satyjylaryň arasynda alyş-çalyş edilýändigini görkezýän maliýeleşdiriş tölegini alýarlar. Oňyn maliýeleşdiriş derejesi, kimdir birini maliýeleşdirmek üçin töländigiňizi aňladýar, negatiw maliýeleşdiriş derejesi bolsa ony alýandygyňyzy görkezýär. Şeýle-de bolsa, ByBit hiç hili maliýe tölegini tölemeýär we almaýar.

ByBit haýsydyr bir goýum we çykarmak üçin töleg almaýar. Platforma, diňe kesgitlenen we mukdary bolan çykdajylar wagtynda tor töleglerini tölemegiňizi soraýar.

Şaýy pul Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) XRP EOS Tether (USDT)
Tor tölegi 0.0005 0.01 0.25 0.1 5

Görşüňiz ýaly, ByBit tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar gymmat däl. Ine, beýleki meşhur margin söwda biresalary bilen nähili gatnaşykda:

Bir Exchangea Leverage Kriptokurluşlar Maker tölegi / alyjy tölegi Baglanyşyk
ByBit 100x 4 -0.025% / 0.075% Söwda
PrimeBit 200x 3 -0.025% / 0.075% Söwda
Prime XBT 100x 5 0.05% Söwda
BitMEX 100x 8 -0.025% / 0.075% Söwda
eToro 2x 15 0.75% / 2.9% Söwda
Binance 3x 17 0.02% Söwda
Bithoven 20x 13 0,2% Söwda
Kraken 5x 8 0.01 / 0.02% ++ Söwda
Gate.io 10x 43 0.075% Söwda
Poloniex 5x 16 0.08% / 0.2% Söwda
Bitfinex 3.3x 25 0.08% / 0.2% Söwda

Feesygym nukdaýnazaryndan ByBit beýleki pes tölegler we BitMEX, PrimeXBT we PrimeBit ýaly ýokary derejeli platformalar bilen bäsleşýär. Şeýle-de bolsa, ByBit bu toparda ýeke-täk köp walýuta margin söwda bir exchangeasy bolmak bilen, beýlekilerden diňe Bitcoin platformalary diýlip atlandyrylýar.

Iň soňkusy, ByBit- iň platformadaky dürli kriptografik walýutalaryň arasynda geçmäge mümkinçilik berýän toplumlaýyn Aktiw alyş -çalşygy bar. Her swap üýtgeşik nyrh bilen gelýär, ýöne sitata nyrhynyň arasyndaky tapawut hiç haçan swap üçin 0,5% -den köp bolup bilmeýän bolsa .

Jemläp aýtsak, ByBit tölegler we üýtgeşik aýratynlyklar taýdan gaty bäsdeşlik alyş-çalşygydyr.

“ByBit” ortaça söwdany nädip goldaýar?

ByBit, söwda üçin ulanmak isleýän önümiňiziň bahasyna esaslanyp, söwda söwdasyny goldaýar.

Leverage söwdasy birneme töwekgelçilikli wariant, platformanyň BTC / USD 100x güýji bilen söwda etmek teklibinden peýdalanyp bilýän has tejribeli söwdagärlere iň gowusy. ETH, EOS we XRP bilen baglanyşykly kombinasiýalar maksimum 50x-e çykmagy üpjün edýär, bu henizem töwekgelçilik söýüjiler üçin özüne çekiji görnüş. Platforma, Kraken ýa-da Binance ýaly yzygiderli söwda platformalary bilen deňeşdirilende has ýokary güýji hödürleýär, ýöne PrimeBit bilen deňeşdirilende az.
ByBit syn

“ByBit”, şeýle hem çäkleriň azalmagyna mümkinçilik berýän dört goldanýan kriptografik walýutada töwekgelçilik çäklerini öz içine alýar. Maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly çykdajylar göterim derejeleri we hasaplanan baýraklar we arzanladyşlar bilen öwezini dolýar.

“ByBit”, baha kesmek üçin bazar öndürijisi / alyjy çemeleşmesini ulanýar, ýagny önümler boýunça töleýän tölegleriňiziň derejesi, platformanyň likwidligini goldamak ukybyňyza baglydyr. Bu ýagdaýda bazar öndürijisiniň ýeňillik almaga hukugy bolar ( her söwda üçin 0.025% göterim bilen). Otherwiseogsam, adaty söwdagärlerden her söwdada 0.075% tölemeli bolar.

“ByBit” -iň ätiýaçlandyryş we ýatyryş shemasy

Geljekdäki şertnamalaryň çözülmegi dürli töwekgelçilikleri döredýänligi sebäpli, ByBit topary ätiýaçlandyryş gaznasynyň mehanizmini oýlap tapdy. Söwdagär, bankrot bahasy hasaplanýan zadyň aşagyndan, ýagny başlangyç marjasy ýok edilse, onuň çeşmeleri elýeterli bolar. Şeýle hem, platforma bu ösen söwda segmentini çözmek üçin birnäçe mehanizmleri öz içine alýar:

 • Positionserlerde durmak-ýitirmek mehanizmi, ýatyrylmagyna sebäp bolýan nyrhlara ýetmeginiň öňüni alýar.
 • Awtomatiki marjany doldurmak, ýitip gitmek howpy abananda, marjlary kanagatlanarly derejede saklamak üçin ulanylýar.
 • Ikitaraplaýyn baha mehanizmi, ýatyrylmak bilen baglanyşykly bellik bahasyny (global Bitcoin bahasy) we pozisiýa ýapylanda hasaplamagyň esasy bolup hyzmat edýän iň soňky söwda bahasyny girizip, bazar manipulýasiýa töwekgelçiligini peseltmek üçin döredilýär. ByBit)

“ByBit” awtomatiki usulda işlemegi goldaýan ulgamy hem durmuşa geçirýär. Bir pozisiýa ýatyrylmak üçin elýeterli bolmadyk ýagdaýynda, bankrotyň bahasyndan ýokary bolup, ätiýaçlandyryş gaznasy öwezini dolup bilmeýän ýagdaýynda işjeňleşýär. Bu ýagdaýda bu ulgam öňünden kesgitlenen sazlamalara esaslanyp söwdagäriň ýagdaýyny awtomatiki usulda peseldip biler.

“ByBit” ygtybarly söwda warianty?

“ByBit”, müşderi-müşderi (KYC) proseduralaryny başdan geçirmez, söwda üçin şahsyýet resminamalaryny ýa-da şuňa meňzeş maglumatlary tabşyrmagyňyzy islemez. Şeýle-de bolsa, bu platformanyň arka ojakda howpsuzlygyň bardygyny aňlatmaýar. E-poçta, SMS we Google Authenticator arkaly iki faktorly tanamakdan (2FA) goşmaça, platforma müşderiniň belliklerini ygtybarly ýerde ýerleşýän awtonom (sowuk) gapjyklaryň köpüsinde saklamagy teklip eder.

Saklanan serişdeleri köp golly salgylaryň ulanylmagy bilen düzgünleşdirilýär. Bu, gapjygyň arasyndaky amallara gol çekmek üçin platforma birnäçe düwmäni ulanmagy talap edýär. Şeýlelik bilen, bir exchangeada saklanýan emläkleri dolandyrmakda hiç kime aşa güýç berilmez. Derrew çykarmak üçin zerur serişdeleriň bir bölegi gyzgyn gapjyklara deňdir.

Şeýle hem, platforma aragatnaşyk motoryny güýçlendirmek üçin SSL şifrlemesini ulanýar, amallar üçin doly kodlanan salgylar we parollar. Çekiş haýyşlarynyň hemmesi tassyklanmazdan ozal birnäçe howpsuzlyk barlagyndan geçýär.
ByBit syn

2020-nji ýylyň Baýdak aýyna çenli ByBit platformasy entek howpsuzlyk düzgünini bozmaly däl, bu platforma ygtybarly we ygtybarly bolup galýar.

ByBit nähili işleýär?

Iň bärkisi kripto söwdasynyň esaslaryna düşünmek hökmanydyr, sebäbi ByBit ulanyjylarynyň “emele gelenler”, “ygtyýarlyklar” we “hemişelik şertnamalar” ýaly terminler bilen tanyş bolmagyna garaşýar. Edýän zady, söwdagärlere emele gelen önümleriň kriptografik walýuta bilen baglanyşykly we elýeterli güýje esaslanyp söwda üçin elýeterli gurşawy üpjün etmekdir.

Hemişelik gelejek şertnamalary, gelejekde belli bir wagtda kesgitlenen bahada aktiw ýa-da walýuta (ýa-da başga bir gural) bilen söwda şertnamalaryny aňladýan adaty gelejek şertnamalary bilen edilişi ýaly ulanylýar. Bu, ulanyjylara geljekde bu emläkleriň biriniň bolup biläýjek bahalaryny çaklamakdan girdeji almaga synanyşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, adaty gelejek şertnamalarynda tapylanlardan tapawutlylykda, hemişelik şertnamalary hiç wagt gutarmaz.

ByBit, häzirki wagtda dört bazara goldaw hödürleýän platforma bilen, cryptocurrency dünýäsini özleriniň kärdeşleri bilen baglanyşdyrmakda ýöriteleşdi. Goldanýan kriptografik walýutalar Bitcoin, Ethereum, EOS we XRP bolup, ABŞ-nyň ähli jübütleriniň ikinji bölegi bolup durýar.

Müşderileri üçin has amatly söwdany üpjün etmek üçin ByBit içerki aktiw alyş -çalşygyny hem hödürleýär - teňňeleri gönüden-göni platformada alyş-çalyş mümkinçiligini hödürleýär, häzirki wagtda işiň bu görnüşi üçin goldanýan bäş walýutanyň islendik biri - BTC, ETH, EOS, XRP, we USDT. Bu platforma özboluşly goşmaça işleýiş gatlagyny goşýar we bahalaryň üýtgemegine garşy aktiwlerini we girdejilerini goramak isleýän söwdagärler üçin peýdaly edýär.
ByBit syn

Walýuta bahasy, söwda etmek isleýän walýutalaryňyza gireniňizde Real-Time walýuta hümmetine esaslanýar. Her bir aktiw çalşygynyň nyrh bahasy bar, we nyrh nyrhy hakyky wagt bir Exchangeasynyň bahasyndan 0,5% -den köp bolsa, söwda ýerine ýetirilmeýär. Şeýlelik bilen, alyş-çalyş bahasy hemişe çalşyk üçin 0,5% -den köp bolmaly däldir.

Şeýle-de bolsa, 2020-nji ýylyň fewral aýyna çenli Bybit fiat walýutalary we kriptografik walýutalaryň arasynda alyş-çalyş hyzmatyny bermeýär.

Çykyş nähili?

“ByBit”, ownuk söwdagärlerden başlap, guramaçylykly uly maýa goýujylara çenli dürli söwda profilleri üçin gapyny açyk saklamak isleýär. Muňa ýetmek üçin sekuntda teoretiki 100,000 geleşigi goldamagy wada berip, berk öndürijilik infrastrukturasyny gurmalydy. Her söwdanyň 10 mikrosekunt aralygynda ýerine ýetirilýändigi bilen jübütlenip, “ByBit” -iň harytlary tehnologiki berkligi segmentinde eltip biljekdigini aňsatlyk bilen görmek bolýar.

Şeýle-de bolsa, onuň arkasyndaky topar bu derejede durmazlygy wada berýär, sebäbi tehnologiýa we in engineeringener hünärmenleri öndürijilik derejesini platformanyň müşderi bazasynyň ösüşi bilen deňeşdirmek üçin Forex we blockchain hünärmenlerini yzygiderli işleýärler, habar berlişine görä eýýämden has ýokary derejä ýetýär. Bütin dünýäde 100,000 ulanyjy.
ByBit syn

Arassa söwda interfeýsi

“ByBit” esasy söwda ekranynyň arassa we elýeterli dizaýny bilen buýsanýar. Salgy dizaýny, reňk palitrasy bilen kömek edýär, ajaýyp fon bilen birleşdirilmedik söwda ekranynyň üstüni ýetirýär. Bu interfeýsiň dürli bölekleri minimalistik tertipde gurnalýar, hiç bir aýratynlyk fonda galdyrylmaýar ýa-da beýlekilere ikinji tapgyç oýnamaz.

Darkörite bellik, gülgüne we ýaşyl reňkli şemleriň garaňky fonda ulanylmagy, sargyt kitaby we soňky söwda taryhy penjireleri umumy tertibe doly laýyk gelýär. Söwda aýratynlyklary, şertnamanyň jikme-jikliklerine, bazaryň işjeňligine we kömek çeşmelerine girmek ýaly aýratyn bölümden ekranyň sag tarapyna çenli dolandyrylyp bilner.
ByBit syn

Aktiwlere syn we pozisiýalary öz içine alýan Windows hereket etmek üçin aňsatdyr we islegleriňize baglylykda ekranyň içindäki ýerleri üýtgedip biler. “ByBit”, öz okunyň ýerleşişini, görkeziji maglumatlary we göterimleri goşmak bilen masştab dizaýn parametrleriniň ýönekeý manipulýasiýasyna mümkinçilik berýär. Esasy reňk shemasy, söwdagäriň wagt guşagyny goşmak bilen ekranda berlen ähli ölçegler bilen birlikde üýtgedilip bilner.

Netijede, prezentasiýany arassalamak, “ByBit” -e degişlidir, ýerine ýetirilmezden ozal belli bir söwda barada giňişleýin syn berýär. Gurallar bilen söwda etmek bilen baglanyşykly amallar köplenç çylşyrymly bolansoň, bu ulanyjy ýa-da başlangyç bolsun, islendik ulanyjynyň kitabynda goşmaça bir zat.

Müşderi goldawy we ugrukdyrma

“ByBit”, müşderi goldaw aýratynlyklaryna-da ýykylmaýar, sebäbi kömek çeşmeleri hepdäniň dowamynda 7 günläp işleýär. Goldaw birnäçe dilde elýeterlidir we häzirki wagtda telefon goldawy elýeterli däl bolsa, stol esasly göni söhbetdeşlik funksiýasy we e-poçta görnüşini alýar.

Platforma, Facebook, Instagram, Telegram we Reddit ýaly sosial mediýada gowy orun eýeleýär. Netijede, “ByBit” -iň ugrukdyryş programmasy müşderilere platforma getiren her bir täze söwdagäri üçin BTC-de 10 ABŞ dollaryna barabar pul almaga mümkinçilik berýär.
ByBit syn

Bybit bilen goýum goýmagyň aňsatlygy

2020-nji ýylyň Baýdak aýyna çenli ByBit BTC, ETH, EOS, XRP we USDT söwda üçin goýumlar hökmünde kabul edýär. Amal ByBit hasaby döretmekden başlaýar. Bu prosedura gaty gönümel we e-poçta salgyňyzy ýa-da jübi telefonyňyzy bellige alýar. E-poçta belligi, e-poçtaňyzy girizip, parol döretmegiňizi, soň bolsa tassyklama kodunyň ulanylmagyny üpjün eder. Şuňa meňzeş prosedura, SMS arkaly paýlanylýan degişli kodlar bilen ykjam hasaba alyşda ulanylýar.
ByBit syn

Hasap döredilenden soň, ulanyjylar iki faktorly tassyklamany ulanmak mümkinçiligini barlaýarka, hasabyň howpsuzlyk sazlamalaryny barlap, şahsy e-poçta ýa-da ykjam belgä birikdirilen güýçli parol döredip bilerler. Hakyky tanamak, hasaby açmazdan ýa-da amallar etmezden ozal ulanyjynyň telefony arkaly amala aşyrylar, Google tassyklamak opsiýasy işjeňleşdirilensoň, yzyna almak mümkin bolar.

Goýum goýmak has içgin görnüşde, ýagny Aktiwler goýmasyna basmak, goldanýan cryptocurrency saýlamak we Depozit opsiýasy bilen täsirleşmek arkaly amala aşyrylýar. Bu amaly tamamlamak üçin ulgam size alyş-çalyş gapjygynyň salgysyny berer. Goldanýan kriptografik walýutalar, hasabyňyzy doldurmak üçin ulanylar, sebäbi ByBit bu maksat bilen fiat ulanmaga rugsat bermeýär.
ByBit syn

Iň az talap edilýän goýum mukdaryny görkezmekden başga-da, blokirleme amalyny gaýtadan işlemek üçin minus töleginden başga platforma tarapyndan hiç hili töleg alynmaz. Şeýle-de bolsa, ulanyjy ByBit-iň yzyna almak meselesinde şol bir syýasaty ulanmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaly däldir, sebäbi platforma tarapyndan goldanýan walýutalaryň iň az mukdarda pul mukdary bar:

 • Bitcoin: 0.0005 BTC
 • Ethereum: 0.01 ETH
 • EOS: 0,1 EOS
 • Ripple: 0.25 XRP
 • Baglanyşyk: 5 USDT

Netije

Gysgaça aýdylanda, ByBit özüni kripto esasly emele gelen söwda üçin abraýly platforma hökmünde görkezmegi başardy. Güýçli nokatlary ygtybarly söwda platformasy, has oňat söwda goldawy we has ýumşak, ajaýyp interfeýs we hil howpsuzlygy opsiýalaryny işletmek üçin ösen ösen mehanizmi öz içine alýar.

Gysgaça mazmun

 • Web salgysy: ByBit
 • Goldaw üçin aragatnaşyk: Baglanyşyk
 • Esasy ýeri: Singapur
 • Gündelik göwrüm : ? BTC
 • Jübi programmasy elýeterli: Hawa
 • Merkezden daşlaşdyrylan: .ok
 • Ene kompaniýasy: “Bybit Fintech Limited”
 • Geçiriş görnüşleri: Kripto Transfer
 • Goldanýan fiat: -
 • Goldaýan jübütler: 4
 • Belgi bar: -
 • Nyrhlar: gaty pes

Thank you for rating.